Právní ujednání

Tyto podmínky upravují podmínky užívání Internetových stránek seky.cz (dále jen Seky.cz) třetími osobami (dále jen Podmínky).

 

Majitelem, pořizovatelem a provozovatelem Seky.cz je společnost Le Chèque Déjeuner – Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4, Czech Republic, IČ 629 136 71 (dále jen Provozovatel), která je oprávněna v souladu s právními předpisy k jejich šíření.

 

Jakékoliv užití Šeky.cz nebo jakékoliv jejich části jiné než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru Seky.cz. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv Seky.cz a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu Seky.cz.

 

Na stránkách Seky.cz jsou společností Provozovatel oprávněně využívána data dalších osob, které jsou jejich autory, majiteli, distributory nebo jejich zdrojem. Jakékoliv kopírování, publikování nebo šíření obsahu z těchto zdrojů je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu Seky.cz.

 

Veškerý obsah Seky.cz slouží pouze pro informaci. Obsah Seky.cz byl získán ze zdrojů, které se považují za spolehlivé. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Obsah Seky.cz je průběžně obnovován a upravován. Informace nebo jiná sdělení uveřejněná na Seky.cz musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění na Seky.cz.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu Seky.cz.

 

Každý uživatel užívá Seky.cz na vlastní riziko. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu Seky.cz. Provozovatel dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním Seky.cz a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné nebo úplné nefunkčnosti. Provozovatel nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování Seky.cz a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.Provozovatel neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na Seky.cz. Provozovatel není účastníkem žádných právních vztahů, které uživatel naváže s takovými třetími osobami.Provozovatel neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na Seky.cz.

 

Provozovatel neodpovídá za obsah www stránek, které jsou dostupné prostřednictvím Seky.cz, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách. Provozovatel neodpovídá za obsah www stránek, ze kterých je možné se připojit na Seky.cz, ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách.

 

Na základě poskytnutých údajů může být uživatel kontaktován společností Provozovatel za účelem poskytování informací o produktech nebo službách. V případě, že při registraci byly vyžadovány osobní údaje, řídí se režim nakládání s nimi platnou právní úpravou.

 

Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou podmínky platné a účinné dnem jejich prvotního uveřejnění na Seky.cz. Provozovatel si vyhrazuje právo je kdykoliv změnit. Tyto podmínky jsou platné od 1. 6. 2015.

 

Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, opusťte prosím tyto stránky a nadále je nepoužívejte.