Legislativa

Unišek+ FKSP má pevnou oporu ve stávající legislativě.

Tento šek je vytvořen speciálně pro potřeby čerpání prostředků z fondu kulturních a sociálních potřeb v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb. Pro Unišek+ FKSP jinak platí stejná legislativní úprava jako pro Unišek+. Od daně ze závislé činnosti je totiž osvobozeno nepeněžní plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnancům z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálních fondů, ze zisku po jeho zdanění nebo na vrub výdajů, které nejsou výdaji na dosažení, zajištění a udržení příjmů, ve formě možnosti používání rekreačních, zdravotnických a vzdělávacích zařízení, tělovýchovných a  sportovních zařízení nebo ve formě příspěvku na kulturní a sportovní akce. Jde-li však o poskytnutí rekreace včetně zájezdů, je u zaměstnance z hodnoty nepeněžního plnění od daně osvobozena v úhrnu nejvýše částka 20 000 Kč za kalendářní rok. Jako plnění se posuzuje i plnění poskytnuté pro rodinné příslušníky zaměstnance od jednoho zaměstnavatele. Upravuje § 6 odst. 9d) zákona č. 586/1992 Sb. V případě darů poskytnutých v souvislosti s pracovním nebo životním výročím a za mimořádnou aktivitu (vyjmenované v  § 14 vyhlášky 114/2002 Sb.) je od daně osvobozeno nepeněžní plnění do úhrnné výše 2000 Kč ročně na každého zaměstnance.

A jak to vypadá v praxi? Podívejte se.

Unišek+ FKSP - příklad