Legislativa

Unišek+ má pevnou oporu ve stávající legislativě.

Od  daně ze závislé činnosti je totiž osvobozeno nepeněžní plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnancům z  fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálních fondů, ze zisku po jeho zdanění nebo na vrub výdajů, které nejsou výdaji na dosažení, zajištění a udržení příjmů, ve formě možnosti používání rekreačních, zdravotnických a  vzdělávacích zařízení, tělovýchovných a  sportovních zařízení nebo ve  formě příspěvku na  kulturní a  sportovní akce. Jde-li však o  poskytnutí rekreace včetně zájezdů, je u  zaměstnance z  hodnoty nepeněžního plnění od  daně osvobozena v  úhrnu nejvýše částka 20 000 Kč za  kalendářní rok. Jako plnění se posuzuje i  plnění poskytnuté pro rodinné příslušníky zaměstnance od  jednoho zaměstnavatele. Upravuje § 6 odst. 9d) zákona č. 586/1992 Sb. V případě darů poskytnutých v  souvislosti s pracovním nebo životním výročím a za mimořádnou aktivitu (vyjmenované v  § 14 vyhlášky 114/2002 Sb.) je od daně osvobozeno nepeněžní plnění do úhrnné výše 2 000 Kč ročně na každého zaměstnance.