Právní ujednání

Tyto podmínky upravují podmínky užívání Internetových stránek upcz.cz (dále jen Upcz.cz) třetími osobami (dále jen Podmínky).

 

Majitelem, pořizovatelem a provozovatelem Upcz.cz je společnost Up Česká republika s.r.o. – Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4, Czech Republic, IČ 629 136 71 (dále jen Provozovatel), která je oprávněna v souladu s právními předpisy k jejich šíření.

 

Jakékoliv užití Upcz.cz nebo jakékoliv jejich části jiné než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru Upcz.cz. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv Seky.cz a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu Upcz.cz.

 

Na stránkách Upcz.cz jsou společností Provozovatel oprávněně využívána data dalších osob, které jsou jejich autory, majiteli, distributory nebo jejich zdrojem. Jakékoliv kopírování, publikování nebo šíření obsahu z těchto zdrojů je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu Upcz.cz.

 

Veškerý obsah Upcz.cz slouží pouze pro informaci. Obsah Upcz.cz byl získán ze zdrojů, které se považují za spolehlivé. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Obsah Upcz.cz je průběžně obnovován a upravován. Informace nebo jiná sdělení uveřejněná na Upcz.cz musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění na Upcz.cz.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu Upcz.cz.

 

Každý uživatel užívá Upcz.cz na vlastní riziko. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu Upcz.cz. Provozovatel dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním Upcz.cz a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné nebo úplné nefunkčnosti. Provozovatel nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování Upcz.cz a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám nebo nemožnosti využívání jejich obsahu. Provozovatel neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na Upcz.cz. Provozovatel není účastníkem žádných právních vztahů, které uživatel naváže s takovými třetími osobami.Provozovatel neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na Upcz.cz.

 

Provozovatel neodpovídá za obsah www stránek, které jsou dostupné prostřednictvím Upcz.cz, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách. Provozovatel neodpovídá za obsah www stránek, ze kterých je možné se připojit na Upcz.cz, ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách.

 

Na základě poskytnutých údajů může být uživatel kontaktován společností Provozovatel za účelem poskytování informací o produktech nebo službách. V případě, že při registraci byly vyžadovány osobní údaje, řídí se režim nakládání s nimi platnou právní úpravou.

 

Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou podmínky platné a účinné dnem jejich prvotního uveřejnění na Upcz.cz. Provozovatel si vyhrazuje právo je kdykoliv změnit. Tyto podmínky jsou platné od 1. 6. 2017.

 

Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, opusťte prosím tyto stránky a nadále je nepoužívejte.