Pravidla soutěže

(dále jen „Pravidla“)

 1. Pořadatel soutěže

  Pořadatel soutěže je společnost Up Česká republika s.r.o., IČO: 62913671, se sídlem Zelený pruh 1560/99, Praha 4, 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 35300 (dále jen „Pořadatel“).

 2. Partner soutěže

  Partnerem soutěže je cestovní kancelář BON TON, s.r.o., IČO: 25390589, se sídlem Masarykovo náměstí 17, Hranice I-Město, 753 01 Hranice, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 17442 (dále jen „Partner“).

 3. Místo konání a doba trvání soutěže

  Soutěž „Vyfoť se s kartou“ probíhá od 16. 5. 2022 od okamžiku vyhlášení soutěže na sociální síti Facebook na profilu Pořadatele: https://www.facebook.com/chdjcz do 30. 6. 2022 do 23:59 hodin. Výherce bude oznámen 1. 7. 2022 v rámci daného příspěvku k soutěži.

 4. Podmínky účasti v soutěži

  4.1. Soutěže se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby starší 18 let, neomezené na svéprávnosti, které dodrží veškerá pravidla soutěže uvedena v kap. 4 a 5 těchto podmínek a zároveň budou mít adresu pro doručování na území České republiky (dále jen „Soutěžící“).

  4.2. Soutěžící musí být v době konání soutěže držitelem platné platební karty eStravenka, nebo eBenefity, anebo All inclusive vydané Pořadatelem (dále „Platební karta“). Soutěžící rovněž musí být v době konání soutěže v zaměstnaneckém poměru u zaměstnavatele, který Platební kartu držiteli objednal.

  4.3. Pořadatel soutěže je oprávněn v souvislosti s předáním výhry v této soutěži požadovat, aby výherce prostřednictvím osobního dokladu doložil, že je starší 18 let a že je platným držitelem Platební karty. V případě, že tyto podmínky nesplní, nebude mu výhra předána.

  4.4. Soutěže se nemohou zúčastnit a jsou z ní vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a Partnera a dále veškeré osoby podílející se na organizaci a zajišťování průběhu soutěže, jakož i osoby výše uvedeným osobám v poměru osoby blízké ve smyslu ustanovení § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 5. Jak soutěžit

  5.1. Soutěžící se zapojí do soutěže tak, že na sociální síti Facebook v profilu Pořadatele pod soutěžní příspěvek „Vyfoť se s kartou“ vloží fotku s Platební kartou Soutěžícího, na které bude vyfocena Platební karta a nějaká oblíbená provozovna, nebo Platební karta a zajímavé místo, anebo Platební karta, Soutěžící a zajímavé místo. Výhra je definovaná v kap. 6 těchto Pravidel. Nárok na výhru má nejatraktivnější příspěvek s fotografií, který získá nejvíce hodnocení formou lajků a srdíček prostřednictvím Facebook v profilu Pořadatele s touto soutěží.

  5.2. V případě více příspěvků se stejným počtem hodnocení dle kap. 5.1 Pravidel, vyhrává ten Soutěžící, který sdílel samotnou soutěž na sociální síti Facebook. Pokud by i v tomto bodě panovala shoda, rozhoduje čas nahrání příspěvku. Příspěvek nahraný s dřívějším datem a časem nahrání vyhrává. Do soutěže jsou započítány všechny typy hodnocení příspěvků, které jsou povoleny v příspěvcích na sociální síti Facebook.

  5.3. Kromě vložení příspěvku uvedeném v kapitole 5.1 a podmínek v kap. 4, musí Soutěžící dále splnit:

  5.3.1 Mít ve sledování Up Česká republika na Facebooku https://www.facebook.com/chdjcz

  5.3.2 Udělit lajk Novince se Soutěží v portálu Můj Up (z mobilního telefonu nebo PC)

  5.4. Výherce bude informován o výhře pomocí soukromé zprávy v rámci sociální sítě Facebook dne 1. 7. 2022. Podmínkou pro obdržení výhry je, aby výherce na základě obdržení informace o výhře zaslal Pořadateli soukromou zprávu v rámci sociální sítě Facebook obsahující jméno, příjmení, adresu pro doručování, název jeho zaměstnavatele, e-mailovou adresu a telefonní číslo, a to nejpozději do 4. 7. 2022 do 17:00 hodin. Pokud tak včas a řádně neučiní, výhra danému výherci nenáleží a výhra bude náležet náhradnímu výherci, který se umístil jako druhý v pořadí při splnění podmínek Pravidel.

  5.5. Dotazy k soutěži lze zasílat soukromou zprávou Pořadateli přes Facebook.

 6. Výhra v soutěži

  Výhrou v soutěži je zájezd pro 2 osoby, z nichž jednou osobou je výherce soutěže, do Řecka (s odletem z Ostravy nebo Brna) pro 2 osoby, na Olympskou riviéru – Paralia Katarini – do hotelu Orea Eleni *** s polopenzí v termínu 3. září – 14. září 2022 v hodnotě 31 980 Kč (slovy: třicet jedna tisíc devět set osmdesát korun českých). Zájezd zajišťuje Partner soutěže. Termín ani místo pobytu není možné měnit. Bližší informace o zájezdu na webových stránkách Partnera (www.bontonck.cz). Součástí výhry není individuální cestovní připojištění obou osob zájezdu, které pokrývá léčebné výlohy a jiná rizika vzniklá s cestou a pobytem obou osob, jakož ani krytí případných cestovních či jiných náhrad v době zájezdu.

 7. Ochrana osobních údajů

  7.1. Soutěžící bere na vědomí, že v souvislosti s konáním této soutěže dochází v souladu s příslušnými právními předpisy ke zpracování jeho uživatelského jména na sociální síti Facebook ze strany Pořadatele, a to výlučně pro účely uzavření a plnění smlouvy, konkrétně pro evidenci soutěžících a vyhlášení výherce soutěže dle těchto Pravidel. V případě̌ výhry bude rovněž zpracováváno ze strany Pořadatele jméno, příjmení, e-mailová adresa výherce, jeho telefonní číslo, adresa pro doručování a název jeho zaměstnavatele za účelem předání výhry a ověření splnění Pravidel. Osobní údaje výherce (konkrétně jméno a příjmení, e-mailová adresa výherce, jeho telefonní číslo a adresa pro doručování) budou také předány Partnerovi za účelem předání a realizace výhry. Osobní údaje budou užity výlučné̌ k účelům uvedeným v tomto článku, a to na dobu trvání soutěže dle těchto Pravidel a 90 dní poté z důvodu kontroly dodržení Pravidel, předání a realizace výhry.

  7.2. V případě výhry v soutěži je Pořadatel oprávněn zpracovávat fotografie a audio/video záznamy pořízené se svolením výherce ze strany Pořadatele a identifikační údaje výherce na základě svého oprávněného zájmu za účelem propagace soutěže a obdobných aktivit Pořadatele, a to prostřednictvím médií (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálů po dobu 3 let od ukončení soutěže.

  7.3. Proti způsobu zpracování uvedenému v kap. 7.2 má výherce právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Můj Up.

  7.4. Více informací o zpracování osobních údajů, včetně způsobu uplatnění námitky a dalších práv, je Soutěžícímu k dispozici v portálu Můj Up (webová a mobilní aplikace vydaná Up Česká republika).

  7.5. Informace o zpracování osobních údajů ze strany Partnera naleznete na adrese https://www.bontonck.cz/dulezite-informace.

 8. Závěrečná ustanovení

  8.1. Soutěžící nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel si vyhrazuje právo jakoukoli výhru uvedenou v těchto Pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně Pořadatele nebude možné slíbenou výhru obstarat bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.

  8.2. Pořadatel neodpovídá za reklamace, pojistné události či jiné námitky spojené s konáním zájezdu či jeho průběhem. Soutěžící je povinen dodržet podmínky zájezdu uvedené Partnerem v podmínkách zájezdu.

  8.3. Pořadatel si vyhrazuje právo bez předchozího oznámení a bez náhrady změnit dobu trvání soutěže, soutěž odložit, přerušit, anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její Pravidla kromě části Pravidel týkající se, jakkoliv ochrany osobních údajů, a to po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu oznámí stejným způsobem, jakým byla soutěž vyhlášena. Právo Pořadatele ukončit soutěž se týká především (nikoli však výlučně) případů, ve kterých z jakýchkoliv důvodů není možné pokračovat podle plánu, např. z důvodu zásahu vyšší moci či nefunkčnosti informačních technologií, které jsou pro konání potřebné nebo z jiných technických, organizačních či právních důvodů, které by mohly ovlivnit správu, bezpečnost, integritu a normální a řádný průběh soutěže a/nebo pokud není možné v soutěži pokračovat kvůli napadení počítačů viry, falšování, neoprávněné intervenci, podvodu, technickému selhání nebo z jiných důvodů, které jsou mimo kontrolu Pořadatele a které naruší či ohrozí bezpečnost správy, férovost, integritu a řádný průběh soutěže.

  8.4. Pořadatel je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojené. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoliv ze Soutěžících ze soutěže, pokud by takový Soutěžící porušoval její Pravidla, a to bez nároku na náhradu nákladů či škody, která by vyloučením mohla Soutěžícímu vzniknout. Případné námitky proti průběhu soutěže mohou Soutěžící zasílat soukromou zprávou Pořadateli přes Facebook, a to do tří pracovních dnů od ukončení soutěže (námitky podané později nebudou brány v potaz).

  Tato Pravidla vstupují v platnost dnem vystavení na webových stránkách Pořadatele a nabývají účinnosti dne 16. května 2022.