Osobnost měsíce: Mgr. Stanislav Měšťan

Mgr. Stanislav Měšťan působí v pozici státního tajemníka na Ministerstvu zdravotnictví od roku 2019. Přes 15 let zastával různé posty v oblasti HR na MŠMT (odkud z místa personálního ředitele odešel právě na Ministerstvo zdravotnictví), kompetence v oblasti lidských zdrojů si ale prohluboval i působením v privátní sféře coby konzultant HCAS ve společnosti Deloitte nebo manažer vzdělávání v Okay elektrospotřebiče. Jeho dnešní aktivity jsou definovány především tzv. služebním zákonem a kryjí se s úlohou služebního orgánu. Současnou pracovní náplní je vedle problematiky služebního a pracovního práva zajišťování provozních a ekonomických aspektů řízení tak významného úřadu jako je Ministerstvo zdravotnictví, kde se aktivně zaměřuje na řízení kvality, digitalizaci (nejen) personálních procesů a na širokou oblast péče o zaměstnance. Tyto a mnohé další aktivity vnímá Stanislav Měšťan komplexně ve smyslu budování firemní kultury jako nezbytné podmínky pro kontinuální rozvoj celého úřadu s konkrétními dopady na zkvalitňování služeb této části státní správy především s ohledem na občany ČR.

O Ministerstvu zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví je odpovědné za zajištění a řízení zdravotní péče v ČR. Jeho hlavním cílem je ochrana a zlepšování zdraví obyvatelstva. Úřad vypracovává a upravuje zdravotnickou legislativu, stanovuje normy a předpisy pro provozování zdravotnických zařízení a sleduje kvalitu poskytovaných služeb. Mezi jeho hlavní činnosti patří: regulace a dohled nad zdravotnickým systémem, zdravotní politika a plánování, veřejné zdraví, financování zdravotní péče. Ministerstvo zdravotnictví je důležitým orgánem pro správu a regulaci zdravotního systému v České republice s cílem zajišťovat jejím obyvatelům kvalitní a dostupnou zdravotní péči.

Jaké největší výzvě čelilo nebo stále čelí Vaše HR?

Náš tým HR na Ministerstvu zdravotnictví řeší paralelně několik zásadních výzev. Vedle těch „tradičních“, jako je příprava státního rozpočtu na příští rok, s čímž souvisejí organizační úpravy v rámci tzv. systemizace, řešíme např.  systémové reakce na to, jak nelichotivě jsou dnes vnímáni státní zaměstnanci ze strany veřejného mínění. Tento velmi nepříznivý jev má totiž do oblasti HR výrazné dopady. Stojíme před komplexními úkoly, jež spočívají ve stabilizaci vysoce profilové zaměstnanecké struktury, stejně jako v motivaci nastupujících kolegyň a kolegů, kterých se zmíněná dehonestace jejich práce a poslání přímo dotýká. Naše HR proto věnuje velké úsilí onboardingu, vzdělávání a rozvoji, práci s talent poolem, koordinování interních rozvojových projektů, masivní digitalizaci procesů, včetně implementace AI. Chceme být atraktivním zaměstnavatelem s prostředím přátelským pro inovace i společenskou odpovědnost, po všech stránkách přívětivým pro mé kolegyně a kolegy, kteří pak poskytují prvotřídní servis svým klientům, neboli všem občanům České republiky. V tom vidím osobně smysl naší práce, která mě a můj tým baví a naplňuje.

V čem mi benefity pomohly?

Jsem přesvědčen, že Ministerstvo zdravotnictví má napříč státní správou jeden z nejlepších a nejrobustnějších benefitních a motivačních programů. Je to do velké míry dáno tím, co můžeme za benefit považovat a co již nikoliv. Benefitní program nám pomáhá v mnoha v oblastech, třeba jako doplněk k odměňování, podporuje socializaci zaměstnanců, může mít podobu jejich dalšího vzdělávání a rozvoje, využívání alternativních forem práce, právě tak jako zaměření na podporu wellbeingu, zdravého způsobu života, kolektivních sportovních či kulturních aktivit až po CSR aktivity. Není snadné načrtnout natolik komplexní a dynamicky se rozvíjející oblast na tak malém prostoru. Benefity rozhodně nevnímám jako pouhý doplněk k odměňování, nýbrž jako silný nástroj pro rozvoj a kultivaci firemní kultury a prostředek podporující osobní vnímání sounáležitosti ze strany zaměstnanců s našim úřadem.

Co work-life balanc? Jak si člověk na takové pozici jako jste vy „čistí hlavu“, když si potřebuje od práce odpočinout?

Přiznávám, že v závislosti na míře stresu a pracovního vypětí si vyčistit hlavu potřebuji často. Skvěle se mi to daří na kole, mám moc rád silniční cyklistiku, která vyžaduje plnou soustředěnost, v opačném případě neodpouští. Nejlépe je mi s rodinou, tam nacházím radost, porozumění, podporu, lásku, bezpečí. Zábavu hledám v kruhu přátel a volné chvíle klidu a pohody trávím s knihou s historickou tématikou. A skutečně je to tak, že, kdyby mi nefungoval „life“, nemá vůbec smysl mluvit o „work“: tyto dvě složky si v mém životě musejí nezbytně zachovávat „balance“.

Jaká je zpětná vazba na benefity od zaměstnanců?

Na Ministerstvu zdravotnictví provádíme nejen na téma benefitů a jejich skladby periodické průzkumy spokojenosti zaměstnanců. Se zpětnou vazbou pracuji v této oblasti neustále a velmi mě těší, že spokojenost, stejně jako zájem o benefity neustále rostou. Na tomto poli se snažíme každý rok přinášet zaměstnancům něco nového, inspirativního, rozvojového. Nedávným příkladem je program dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotní a sociální péče s plnou podporou zaměstnavatele při zachování platu. Na ministerstvu tedy zdaleka nepokládáme benefity za pouhý doplněk finančního odměňování.

Jak si vybíráte zaměstnance do svých týmů?

Ve státní správě je, s ohledem na právní podmínky vyplývající ze zákona o státní službě, konstrukce týmů o něco složitější. Vedle samotného výběru nových kolegyň či kolegů tu hraje významnou roli vzdělávání, osobní rozvoj, zapojování do náročných projektů, podpora iniciativy, invence. Důležitá je podpora entuziasmu stávajících zaměstnanců, které je zapotřebí individuálně motivovat a také oceňovat. Pokud se naskytne příležitost získat nové „spoluhráče do týmu“, pak osobně kladu důraz na vzájemnou kompatibilitu, týmovou dynamiku, charakter či projevy chování. Samozřejmostí však také je, aby se takový člověk alespoň rámcově orientoval v dané problematice a měl jistotu, že ví, co činí, když se rozhodne naší zemi sloužit, třeba právě v barvách Ministerstva zdravotnictví.

foto Stanislav Měšťan

Mgr. Stanislav Měšťan
Státní tajemník

Ministerstvo zdravotnictví

ikona růst

Využívané produkty:

Ruben Vančo

Autor

Ruben Vančo Marketing Manager

otec dvou dcer, zastánce výkonnostního marketingu, zrychlující se půlmaratonec, amatérský milovník malých scén, fanoušek elektro swingu, kávový hedonista, veselý cyklista, užaslý pozorovatel…